Những Tính Năng Mới Trên Photoshop V24 2023

Dưới đây là new feature đáng chú ý được cập nhật trong phiên bản này. Select auto area with SELECTION IMPROVEMENTS Công cụ lựa chọn đối tượng tính năng   trên Photoshop 2023 được cải tiến để có thể tự động chọn vùng tốt hơn trong công việc phát triển và thực hiện các lựa chọn, như bầu trời, nước, mặt đất tự nhiên, thực vật hoặc kiến ​​trúc. Chỉ cần di chuột qua đối tượng và dùng để thực hiện các lựa chọn. Tự động xóa chi tiết với XÓA VÀ ĐIỀN MỘT…

Read More

Tổng Hợp Phím Tắt Trong Photoshop

PHÍM TẮT CƠ BẢN TRONG PHOTOSHOP Nhóm phím tắt hệ thống FILE CTRL + N (New): Tạo File mới CTRL + O (Open): Mở file CTRL + ALT + O (Open As): Mở file từ Adobe Bridge CTRL + W (Close): Đóng File CTRL + S (Save): Lưu file CTRL + SHIFT + S (Save As): Lưu ra các dạng khác CTRL + ALT + S (Save a Copy): Lưu thêm 1 bản copy CTRL + P (Print): In ảnh Nhóm phím tắt F F1 Mở trình giúp đỡ F2…

Read More